Ayurvedic medicines for white discharge.

1 Like

LikeAnswersShare

LUKOL ..TABLETS..

Maintain proper hygiene.. Tab. Triphala BD Tab. Gandhak rasayan vati Syp Ashokarisht Use v wash gel......

Tab Lukol, Ashokarisht, Supari Pak, gandhak rasayan,pradarantak churna , Arjuna risht, shatawari churna, pushya nag churna, helpful in Leucorrhoea...

Pushyanug churna Lukol tab and syp Patrangasav Supari pak Ashokaristha Pardrantak loha Shatavari churna Phalghrit Chanderparbha vati

Pushyanuga churna Lukol tab Chandraprabha vati Pradarantaka loha

Basant kusmaker ras + praval pisti + pushya nug churna + kuku tandtwak + sataver= bd

Chandraprabha vati Pushyanuga churnam Lukol tab

Pushyanuga choorna 2-0-2 tsf with thandulodaka Chandanasava/ pathrangasava 3-3-3 tsf Chandraprabha vati 2-0-2

Diseases Related to Discussion

Cases that would interest you