AYURVEDIC FORMULATION FOR JWARA

FORMULATION FOR JWARA CIKITSA 1. CHURNA Sudarsana 2. VATI Samsamni vati Arogya vardhi vati Sudarsana Ghana vati Jvara hara vati Ratna prabha vati 3. KWATHA Guduchyadi Kwatha Pathyadi Kwatha Nimbadi Kwatha Kiratiktadi Kwatha Patoladi Kwatha Kalingadi Kwatha Bhunimbadi Kwatha Draksadi Kwatha Vatsakadi Kwatha 4. RAS AUSADHI Tribhuvana kirti rasa candrakala rasa Godanti Bhasma Jvara murari rasa Agnikumara rasa Pancavaktra Vadvanala Jvaramkusa rasa 5. SINGLE DRUGS Guduchi Kiratikta Nimba

2 Likes

LikeAnswersShare
Dear Dr.Aniruddhsinh Rathod, Nice Bhaishajya Kalpna about Jwara.