Suggest best treatment for PID?

LikeAnswersShare

Gandhak rasayan dashmoolRisht Punarvarisht Guggal tiktak ghrat Haridra khand Pushya nag churna Ashokarisht Lodhrasv Triphala churna Haritaki avleh With virechan,sitz bath and pelvic massage with erandadi tail , maha mashdi tail helpful.. Rasnadi saptak too helps in PID..

Thank you doctor
0

Triphala guggulu Gandhaka rasayana Pushyanuga churna Sukumara kashaya or Dashamula kashaya or Rodhrashok syrup Punarnava mandura

Thank you doctor
0