11p partial monosomy syndrome

Proximal (short) arm of chromosome 11

Disease Alternative Name

chromosome 11 short arm
chromosome 11 proximal arm
11p
MainRecentTopDoctors